Klauzula dla osoby fizycznej

Saferoad Services Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(do umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Saferoad Services Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ulicy Komunalnej 7.

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz Pa-ni/Pana praw wynikających z RODO, można kierować pod adresem e-mail: powyżej.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach:

- przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art.6 ust.1 lit c RODO);

- ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;

- w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.

5. Może Pan/Pani zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe, o których mowa w ust.1 przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z okresem archiwizacji obowiązującym u Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okresem realizacji umowy i okresem przedawnienia roszczeń.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione - w zakresie w jakim obowiązek taki wynika z przepisów właściwego prawa i w koniecznym zakresie - także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym, a także osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi:

1) przygotowywania i wysyłania korespondencji;

2) pocztowe lub kurierskie;

3) prawnicze,

4) doradcze.

8. Nie będziemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.