Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Saferoad Services Sp. z o.o.

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest Saferoad Services Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ulicy Komunalnej 7.

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować pod adresem e-mail: wloclawek@saferoad.pl, tel. + 48 54 412 49 10 lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.

4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone, a monitoring wizyjny obejmuje:

· Siedziba Spółki przy ulicy Komunalnej 7, 87-800 Włocławek - okres przechowywania nagrań do 3 miesięcy;

· Oddział w Rudzie Śląskiej - ul. Katowicka 141, 41-710 Ruda Śląska - okres przechowywania nagrań do 3 miesięcy;

· Oddział w Ostródzie - ul. 3 Maja 8, 114-100 Ostróda - okres przechowywania nagrań do 3 miesięcy;

· OUD Baczyna, ul. Szczecińska 4a, 66-600 Gorzów Wlkp.

· MOP-y: Marwice Wschód S3 km 76+300 SL, Marwice Zachód S3 km76+300SP

· OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71, 66-300 Międzyrzecz


5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

a) listownie: Saferoad Services Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek. b) poprzez adres e-mail: wloclawek@saferoad.pl

c) telefonicznie: + 48 54 412 49 10

6. Saferoad Services Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:

a) na wniosek osób trzecich;

b) na wniosek organów prowadzących postępowania.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się

na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).

9. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.

10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

11. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

13. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.