Graviplast Pro Struktura

MASA TERMOPLASTYCZNA - GRAVIPLAST PRO STRUKTURA 1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU Masa Graviplast Pro Struktura jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania na gorąco grubowarstwowych oznakowań poziomych na jezdniach, placach, parkingach itp., posiadających nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych lub z betonu cementowego. Ze względu na dobrą trwałość powłok zaleca się stosowanie tej masy do oznakowania miejsc o dużym natężeniu ruchu. Szczególnie zaleca się stosowanie masy Graviplast Pro Struktura do wykonywania oznakowania dróg w strefach ocbiążonych ciężkim i intensywnym ruchem pojazdów, np.: przejść dla pieszych, linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałek kierunkowych, a także linii segregacyjnych i krawędziowych oraz znaków poziomych na jezdniach przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Masa ta stosowana jest do wykonywania oznakowań gładkich, strukturalnych, profilowych i akustycznych o grubości od 2 mm do 5 mm. Graviplast Pro Struktura - do stosowania w budownictwie, w inżynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania i przeznaczenia oraz przy spełnieniu warunków podanych w Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM-KOT-2022/0819 wydanie 1. Masa Graviplast Pro Struktura jest suchą mieszaniną składników: mieszanina pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, środków pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej, które ulegają ujednorodnieniu po rozgrzaniu do temperatury aplikacji i wymieszaniu. Kombinacja żywic oraz plastyfikatorów zapewnia masie odpowiednią trwałość, plastyczność oraz bardzo dobrą adhezję do podłoża. Pigmenty stosowane do produkcji zapewniają stabilność barwy białej, także pod wpływem prmonieniowania UV. Mieszanina kruszyw kwarcowych i wypełniaczy zapewnia odpowiednią szorstkość oraz odporność na ścieranie . 2. PARAMETRY TECHNICZNE: barwa: BIAŁA gęstość: ok. 2,027 (+/- 0,013) g/cm3 zawartość spoiwa: 19.9% (+/- 0,1) (m/m) odporność na uderzenia w temp. (0 stopni): 10 (+/-1) szt. temp. mięknienia: 84 (+/-0,4) stopnie C współczynnik luminacji: 0,782 (+/- 0,009) współrzędne chromatyczności: x=0,320 (+/- 0,003) y=0,338 (+/- 0,003) odporność na wodorotlenki metali alkalicznych - ODPORNA współrzędne chromatyczności po działaniu UVB: x=0,336 (+/- 0,003) y=0,357 (+/- 0,003) penetracja stemplem min 18,5 (+/- 0,4) temperatura mięknienia po stabilności termicznej: 84 stopnie C (+/-0,4) współczynnik luminacji po stabilności termicznej: 0,764 (+/-0,009) współrzędne chromatyczności po stabilności termicznej: x=0,319 (+/- 0,003) y=0,337 (+/- 0,003) przejezdność w temp. 20 stopni C: po 3-5 min. przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji na etykiecie przechowywanie: tylko w zamkniętych opakowaniach fabrycznych z dala od źródeł ognia lub ciepła, w wentylowanym magazynie (temp. od +5 stopni C do +35 stopni C), chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych pakowanie: worki foliowe 20 kg lub opakowania typu big bag 500 kg 3. ZALECENIA PRODUCENTA, APLIKACJA i ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki aplikacji: temp. powietrza: min. +5 stopni C; max. +35 stopni C temp. podłoża: min. +5 stopni C; max. + 45 stopni C wilgotność względem powietrza: max. 80% temp. aplikacji: od 175 stopni C do 220 stopni C 4. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Powierzchnia przeznaczona do znakowania musi być sucha, czysta, wolna od kurzu, piasku, żwiru, oleju i innych zanieczyszczeń organicznych. Na nowych nawierzchniach z betonu cementowego należy przed znakowaniem dokładnie usunąć mleczko cementowe (np. poprzez frezowanie wodą po wysokim ciśnieniem) następnie czystą i suchą powierzchnię pokryć specjalnym primerem. Ilość primera zależy od stopnia porowatości betonu. Na nowych nawierzchniach bitumicznych zaleca się aplikację oznakowania nie wcześniej niż 2-4 tygodnie po ułożeniu warstwy ścieralnej i obciążeniu jej ruchem w celu redukcji efektu brudzenia oznakowania. Istniejące stare warstwy oznakowania należy przed aplikacją usunąć odpowiedznio dobraną metodą mechaniczną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kompatybilności podłoże - masa zalecamy wykonanie odcinka próbnego oraz testy pull-off (testy przyczepności oznakowanai do nawierzchni). Grubość aplikacji: od 2 mm do 5 mm. Osiągnięcie zalecanych grubości aplikowanej warstwy materiału uzależnione jest od sposobu aplikacji, typu oznakowania oraz technicznych możliwości poszczególnych urządzeń do nakładania. 5. ZALECANIE STOSOWANIE MATERIAŁU I ZUŻYCIE oznakowanie strukturalne (grubość od 2 mm do 5 mm): zużycie od 3,8 kg/m2 do 5,5 kg/m2 w zależności od typu i stopnia wypełnienia. W celu uzyskania maksymalnych parametrów odblaskowości należy świeżo ułożoną masę posypać kulkami szklanymi SOVITEC ECHOSTAR 20 (zgodnie z dokumentacją Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-Kot-2022/0819 wyd. 1), w ilości 0,36 kg/m2, nie później niż 5 s po aplikacji. 6. PRZYGOTOWANIE MASY Materiał powinien być roztopiony i mieszany w stałej temperaturze wyższej niż 185 stopni C przez około 30-45 minut przed aplikacją. Zaleca się wykonanie aplikacji w temperaturze między 175 stopni C a 220 stopni C. W przypadku nakładania materiału na stare oznakowanie lub zimną narzerzchnię należy zastosować najwyższą temperaturę. MATERIAŁU NIE NALEŻY UTRZYMYWAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ 220 STOPNI C PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 1 H. PRZY 200 STOPNIACH C CZAS TEN NIE POWINIEN BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 5 H, NATOMIAST PRZY 190 STOPNIACH C 7,5 H. W przypadku dłuższych przestojów temperatura materiału w kotle (mieszalniku) powinna być obniżona do 140-150 stopni C. 7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Szczegółowe zalecenia dotyczące transportu, magazynowania, pierwszej pomocy, toksykologii i ochrony środowiska są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, która jest wydawana na każde życzenie klienta i przy zakupie produktu.